Odporúčanie pre pultový predaj alebo ako správne značiť nebalené potraviny

V minulých rokoch vstúpila do platnosti rada zmien týkajúcich sa taktiež predajní potravín, mäsiarstva či údenárstva. Skutočne viete, o všetkých informáciách pre spotrebiteľa a kde majú byť uvedené? A čo naopak nesmú kontroly vyžadovať? Tentokrát Vám Bidfood ponúka ucelený návod k značeniu nebalených potravín v pultovom predaji.

Pre predaj nebalených potravín platia nasledujúce povinnosti značenia:

Pre prehľadnosť sú skupiny informácii označené podľa ich  umiestenia písmen A, B a C. Príklady etikiet, cedúľ a tabuliek spĺňajúce rôzne kombinácie povinností .

A | v tesnej blízkosti potraviny

Nasledujúce  informácie je treba umiestniť u cenovky alebo na chladiaci pult. Napríklad časť údajov na cenovku a spoločné údaje pre viac výrobkov na pult.

 • Názvy potravín a legislatívne zatriedenie podľa komoditných vyhlášok.
 • Cena prepočítaná na 100 g alebo 1 kg (odporúčame prepočet na 100 g), pri pečive zároveň cena za 1 kus.

 • Názov a adresa výrobcu. Musí byť  uvedená úplná adresa výrobcu (pokiaľ nie je  uvedený, potom dodávateľ) podľa etikety alebo dodacieho listu, tj. názov firmy, ulica, PSČ, mesto a štát. Pokiaľ ste výrobca, uvediete adresu podľa obchodného registra  alebo  živnostenského listu (výrobca ste aj v prípade dopečenia pečiva) a radšej aj konkrétne pôsobisko.
  Názvy firiem a ich adresy je možné dohľadať na stránkach veterinárnej správy (výrobci EU a mimo EU).

 • Zem pôvodu musí byť uvedená celým názvom štátu (skratky štátov  nie sú povolené).
  Pokiaľ nie je na obale uvedená zem pôvodu, je možné ju odvodiť z "oválu" zo skratky štátu  na prvom riadku. Napr. na obrázku je uvedená skratka AT pre Rakúsko.
  Pokiaľ nie je uvedený ani ovál, napr. značenie oválom nie je povinné u lahôdok a pečiva, potom informácie o zemi pôvodu musí poskytnúť výrobca spravidla to je zem, kde bol výrobok vyrobený). U čerstvého pečiva je uvedená zem pôvodu dobrovoľne, viac viď nižšie "Pečivo a pekárenské výrobky". U rýb sa uvádza názov štátu iba u farmového chovu.

 • Množstvo hlavnej zložky, pokiaľ ustanovuje podrobné právne predpisy . Doposiaľ žiadny takýto právny predpis nevyšiel, tj. neuvádza sa a nesmie byť dozornými orgánmi jeho uvádzania vyžadované.  

 • Trieda akosti, pokiaľ stanovuje vykonávací právny predpis. Vyžaduje sa napr. u hydiny, vajec a šunky (pokiaľ je šunka používaná ako zložka výrobkov, nie je trieda akosti povinná, do zloženia výrobku sa uvedie iba zloženie šunky).

 •  Údaje k čerstvému mäsu a rybám podľa platnej legislatívy. Požadované údaje viď nižšie "Mäso" respektíve "Ryby".

 • Ďalšie údaje podľa čl. 10 odst. 1 Nariadenie EU č. 1169/2011, napr. u potravín so sladidlami.

B | v blízkosti miesta ponúkania na predaj

Nasledujúce údaje musia byť v predajnom pulte alebo v jeho okolí. Informácie môžu byť aj  na cenovke. Spoločné údaje je možné uviesť napríklad na ceduli pri príslušnom pulte.

 • Dátum spotreby alebo minimálnej trvanlivosti.

 • Teplota skladovania. Hodnoty uvedené v príkladoch sú u mäsa a rýb legislatívou stanovené spodné a horné medze skladovania. Inde ide o príklady a hodnoty, ktoré musia byť odvodené z teplôt skladovania uvedených výrobcom.

 • Prítomnosť alergénov. Zoznam alergénov je určený Prílohou II Nariadení EU č. 1169/2011. Alergény nemusia byť uvedené u jednozložkových výrobkov, napr. u mäsa a rýb, pretože z názvu je celkom jasné, či sa o alergén jedná alebo ne. Alergény sa môžu vypísať slovne alebo akokoľvek číslom, písmenom či piktogramom, ale musí to byť pre spotrebiteľov zrozumiteľné. V prípade použitia čísiel a pod., musíte na pulte vyvesiť legendu k označeniu alergénov.

C | na vyžiadanie spotrebiteľa alebo viditeľne sprístupniť

Nasledujúce informácie majú byť  k dispozícii napr. pri pulte, u samostatného pultíku, na nástenke, v tablete apod.

 • Zoznam zložiek = zloženie výrobkov. Na jednozložkové výrobky, napr. čerstvé mäso a ryby, sa táto povinnosť nevzťahuje. U syrov musí byť navyše uvedený obsah tuku v sušine (nebo obsah tuku) a obsah sušiny.

 • Množstvo zdôraznenej zložky sa uvádza v prípade, keď  sa v názve výrobku poukazuje na nejakú zložku. Napr. u rybieho šalátu je nutné uviesť  v zložení množstvo rýb alebo u goudy s vlašskými orechmi  množstvo vlašských orechov.

Odporúčanie pre umiestnenie informácii

Spôsob spracovania údajov je dobrovoľný. U zloženia výrobku odporúčame zvýrazniť alergény a spracovať prehľad jednotlivých výrobkov vo forme tabuľky. Zloženie je možné uviesť aj  na cenovke – spojiť povinnosti A + C, ale to  nie je vždy  praktické riešenie.

Lepšie je spojiť povinnosti B + C umiestnením šanónu, nástenky alebo tabletu čo najbližšie k predajnému pultu. Ušetrí sa tým miesto na cenovke v predajnom pulte a údaje je potom možné  aktualizovať na jednom mieste.

Ďalším možným riešením môže byť archivácia etikiet od vybalených výrobkov, ktoré sa nevyhodia, ale dajú do dosiek. Ušetrí sa tak prepisovanie všetkých etikiet do tabuliek,  kontrola ich aktuálnosti a zaistia sa základné povinnosti: sledovateľnosť a presné informácie ku každému výrobku v dobe kontroly dozorných organov.

K jednotlivým druhom čerstvých potravín

Lahôdky

Pre lahôdky nie je  žiadna „špeciálna“ vyhláška. Dôležité je, či jednotlivé výrobky nakupujete hotové alebo ich sami vyrábate. Pokiaľ výrobca, musíte mať výrobu registrovanú u Štátnej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie alebo Štátnej veterinárnej a potravinovej  správy (podľa toho, aké potraviny používate a či sú živočíšne potraviny surové alebo tepelne upravené). Musia mať taktiež spracovaný prevádzkový poriadok a HACCP. Pri výrobe sa musia riadiť požiadavkami stanovenými v Nariadení (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín a Vyhláškou o hygienických požiadavkách na stravovacie služby a o zásadách osobnej a prevádzkovej hygiene pri činnostiach epidemiologicky závažných.

Mäso

Čerstvé mäso = Jedná sa o mäso, ktorého výrobný proces nebol prerušený, napr. rozmrazením, a má trvanlivosť niekoľko dní, prípadne mesiacov u tzv. steakového mäsa.

 • Názov potraviny, u obchodného druhu mäsa, musí byť uvedený v súlade s terminológiou príslušnej ČSN pre výsekové mäso.

 • Zem pôvodu u bravčového, baranieho, kozieho a hydinového masa: "Chov v:" a "Porážka v:" V prípade rovnakej  zeme a pri preukázaní, že sa dané zviera v rovnakej zemi i narodilo, je možné  uviesť "Pôvod:"

 • Zem pôvodu u hovädzieho mäsa: "Narodené:" a  "Vykŕmené:" V prípade rovnakej  zeme  uviesť zem za "Pôvod:" Ďalej sa u hovädzieho mäsa uvádza zem a veterinárne číslo k "Porazene:" a "Rozrobené:"

 • Registračné číslo alebo Referenčné číslo sa uvádza u hovädzieho mäsa. Je to číslo partie dobytka alebo jednotlivého kusu.

 • Kategórie dobytka (krava, býk, jalovica atď.) sa uvádza u hovädzieho mäsa pôvodom z České republiky. Povinnosť zavádza česká vyhláška českým výrobcom. Mäso od zahraničných výrobcov nemusí byť kategóriou dobytka označené.

 • Trieda akosti u hydinového mäsa. Pre konečného spotrebiteľa pripadá v úvahu iba Trieda akosti A.

 • U celej hydiny sa musí uviesť, či je s drobami alebo bez drobov.

Spoločné údaje pre viac druhov mäsa je možné uviesť formou spoločnej ceduľky. Etikety z vybaleného mäsa odporúčame nevyhadzovať a aspoň 14 dní ich archivovať v nejakom šanóne.

Pečivo a pekárenské výrobky

Čerstvé pečivo = Jedná sa o pečivo, ktorého výrobný proces nebol prerušený, napr. zmrazením po predpečení apod. a má trvanlivosť 24 hodín.

 • U pečiva je uvádzaná  zem pôvodu dobrovoľne. Napriek tomu je nutné vychádzať z údajov od výrobcu, aby nedošlo ku klamaniu spotrebiteľa. V prípade slovenského výrobku  možno uviesť "Vyrobené v Slovenskej republike". Pokiaľ výrobca garantuje aj slovenské suroviny, až potom môže byť uvedené "Zem pôvodu: Slovenská  republika").

Rozmrazené pečivo je definované ako pečivo, ktoré bolo po výrobe zmrazené a pred  predajom rozmrazené. Nejedná sa teda o čerstvé pečivo.

 • Legislatívne zatriedenie rozmrazeného pečiva musí obsahovať ešte prívlastok "rozmrazený" resp. "rozmrazené" (bez označenia "čerstvý").

Dopečené pečivo je definované ako pečivo, ktoré bolo po výrobe zmrazené a pred predajom dopečené priamo na prevádzke. Opäť sa nejedná o čerstvé pečivo.

 • Legislatívne zatriedenie dopečeného pečiva musí obsahovať najviac text "zo zmrazeného polotovaru" (bez označenia "čerstvý"). Pozor, výrobca dopečeného pečiva nie je  výrobca alebo dodávateľ, ale ten, kto pečivo dopiekol.

Ryby

Čerstvé ryby sú definované  ako nespracované produkty rybolovu, celé alebo upravené, vrátene produktov balených vákuovo alebo v ochrannej atmosfére, k ich uchovaniu nebolo použité iné ošetrenie ako chladenie.

 • Názov potravín. Súčasťou názvu rýb je ich latinský názov .

 • Zem pôvodu sa uvádza v prípade farmového chovu. U voľne lovených morských rýb sa namiesto zeme pôvodu uvádza oblasť výlovu, u sladkovodných rýb konkrétny sladkovodný útvar a názov štátu. U oblastí odlovu FAO 27 a 37 je nutné uviesť ešte príslušnú podoblasť výlovu a divíziu (Mezinárodné rozdelenie a názvy všetkých oblastí, podoblastí a divízii).

 • Rybolovná technika sa uvádza v blízkosti miesta ponúknutiu k predaji.

 • Zoznam zložiek = zloženie výrobku. Pozor u rýb chladených (rozmrazených), pretože môžu obsahovať pridané látky a potom sa Zoznam zložiek musí uviesť.

Čerstvé nespracované ryby majú byť skladované pri teplote roztápajúceho sa ľadu tak, aby voda z roztopeného ľadu nezostávala v kontakte s rybou.

Syry

Povinnosti vyhlášky sa vzťahujú iba na slovenské výrobky, preto podľa nej nie sú označené výrobky zo zahraničia. Ďalej sa syry môžu označiť podľa  konzistencie, tučnosti alebo zrenia.

 • Zloženie sa nemusí uvádzať u syrov, ktoré neobsahujú žiadnu inú zložku okrem mlieka, potravinárskych enzýmov, mikrobiálnych kultúr a soli v prípade, že obsah soli v syr neprekračuje 2,5%.
  U syrov sa musí uvádzať obsah tuku v sušine (alebo obsah tuku) a obsah sušiny.

V syroch je z alergénov vždy mlieko. Ďalšie alergény sa vyskytujú u ochutených syroch, prípadne u náhradiek syrov. Pozor, "syr“ s rastlinným tukom nemožno označiť ako syr.

Údeniny a mäsové výrobky

Vyhláška a jej povinnosti sa vzťahujú na slovenských  výrobcov, ale nevzťahuje na zahraničných výrobcov. Preto podľa nej nie sú označené výrobky zo zahraničia.

V mastných výrobkoch môžu z alergénov byť napr. lepok z obilnín, sója, mlieko, mliečne výrobky alebo vajcia


Vážený hlboko zmrazený tovar

Pri označovaní rôznych druhov hlboko zmrazených potravín je nutné rešpektovať príslušné komoditné vyhlášky.

 • Názov potraviny. Súčasťou názvu je označenie "hlboko zmrazený"

 • Teplota skladovania a minimálna trvanlivosť. Vzhľadom k tomu, že došlo k vybaleniu výrobkov z primárnych obalov, odporúča sa pôvodný dátum minimálnej trvanlivosti skrátiť a niekde v oddelení  predaja hlboko zmrazených potravín umiestniť ceduľu s informáciou typu: "Zakúpené hlboko zmrazené výrobky skladujte pri teplote – 18°C a spotrebujte do 30 dní od nákupu. Po rozmrazení opäť nezmrazujte a ihneď spotrebujte."

V prípade hlboko zmrazených výrobkov je vhodné uviesť návod k príprave, čo je dobrovoľná informácia, nie informácia povinná. Určite bude uvedený na pôvodných primárnych obaloch.

Priložené súbory: 
PřílohaVelikost
PDF icon vyhlaska_-_oznacovanie_potravin.pdf45.06 KB
Mohlo by vás zaujímať
Ďakujeme všetkým návštevníkom Bidfood Expo 2018 za stretnutie na najväčšej gastronomickej udalosti roka pre odbornú verejnosť v SR. Veríme, že sme Vás dokázali inšpirovať a ceníme si spätnú väzbu, ktorá nás motivuje k ďalšej práci.
Vážení obchodní partneri, prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku 2019 Vám želáme hlavne veľa zdravia, šťastia a pracovných i osobných úspechov.