Učíme deti jesť ryby

Spoločnosť Bidfood Slovakia s.r.o. sa v závere minulého roka stala súčasťou projektu „Ryby, strukoviny, zelenina a pitný režim v školskom stravovaní na Slovensku“, gestorom ktorého bolo Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR).

MŠVVaŠ SR v spolupráci s Celoslovenskou sekciou pre školské stravovanie v snahe zlepšiť stravovacie návyky detí a žiakov rozšírilo register materiálno-spotrebných noriem a receptúr o pokrmy z rybieho mäsa, pokrmy s obsahom strukovín a zeleniny s cieľom podporiť zdravý spôsob života a prevenciu obezity.
 

V projekte sa podarilo úzko prepojiť segment školského stravovania s potravinárskym priemyslom a odborníkmi v oblasti výživy v kooperácii s Úradom verejného zdravotníctva SR a Okresnými úradmi, odbormi školstva v SR.
 

Šéfkuchár našej spoločnosti Jozef Hromják pripravil pre deti jedlo podľa platných MSN spolu s kuchárkami v niekoľkých  školských jedálňach. V rámci vzdelávacích aktivít predstavil produkty našej spoločnosti a predviedol technologický postup prípravy vybraných pokrmov v súlade s platnými MSN. Súčasťou aktivity bola ochutnávka pripravených pokrmov určená pre prizvaných hostí - vedúce školských jedální, vedenie školy, zástupcov zriaďovateľa školy, zamestnancov regionálnych úradov zdravotníctva.  

Náš kuchár jedlo osobne vydával, čo malo u malých stravníkov veľmi pozitívny ohlas. Po ukončení obeda nastala voľná diskusia, kedy deti vyjadrili svoj vlastný názor na jedlo ktoré im bolo podané a hovorili o svojom osobnom postoji ku konzumácii rýb. Prevažná väčšina detí rybu skonzumovala a vyjadrila sa, že im chutí. Podľa informácií od kuchárok deti v daný deň konzumovali rybu vo výrazne väčšej miere ako je u nich obvyklé. Tento fakt pripisujú prítomnosti šéfkuchára našej spoločnosti.

 

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR podporuje konzumáciu rýb u detí aj prostredníctvom "Zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov“, podľa ktorých má byť ryba zaradená na jedálnom lístku každý týždeň.

 Je však predovšetkým na rodičoch, aby v deťoch vypestovali návyk ku konzumácii rýb – veď všetci veľmi dobre vieme, nakoľko sú ryby nášmu zdraviu prospešné.

Mohlo by vás zaujímať
Ďakujeme všetkým návštevníkom Bidfood Expo 2018 za stretnutie na najväčšej gastronomickej udalosti roka pre odbornú verejnosť v SR. Veríme, že sme Vás dokázali inšpirovať a ceníme si spätnú väzbu, ktorá nás motivuje k ďalšej práci.
Vážení obchodní partneri, prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku 2019 Vám želáme hlavne veľa zdravia, šťastia a pracovných i osobných úspechov.