GDPR Bidfood Expo

Ochrana osobných údajov

V prípade poskytovania služieb Bidfood Slovakia s.r.o., so sídlom Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom, IČO: 341521 99 (ďalej len: „Bidfood Slovakia“) ide o služby adresované osobám, ktoré dovŕšili 16 rokov. Zákazník vykonaním registrácie poskytuje v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov Bidfood Slovakia osobné údaje na účel registrácie a účasti na podujatí Bidfood Expo. Bidfood Slovakia poskytne osobné údaje zákazníka týmto príjemcom: obchodní zástupcovia spoločnosti Bidfood Slovakia s.r.o., subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona. Bidfood Slovakia postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi zákazníka v súlade s ustanoveniami nariadenia. Právny základ spracúvania je zmluvný vzťah. Zákazník berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať Bidfood Slovakia o zmene svojich osobných údajov. V prípade, ak zákazník neposkytne osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah. Osobné údaje  bude Bidfood Slovakia spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi počas 10 rokov odo dňa registrácie. Zákazník má ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Bidfood Slovakia, právo od tejto spoločnosti požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Zákazník ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Bidfood Slovakia, má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Bidfood Slovakia môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: zodpovednaosoba@bidfood.sk. Zákazník prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Zákazník prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov.

Podrobnosti o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na https://www.bidfood.sk/o-nas/gdpr