Milan Michalec - špecialista na školské stravovanie

Vzdelanie:

  • 2007 – 2008  Združená Hotelová Akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava
  • 1979 - 1984  Gymnázium Nové Mesto nad Váhom

Zamestnanie:

  • 2004  NOWACO Slovakia s.r.o.
  • 2003 – 2004  Raptim s.r.o., manažér prevádzky, autokempingu a reštaurácie
  • 2001 – 2003  Europa Tours s.r.o., manažér prevádzok spoločného stravovania
  • 1994 – 2001  Premaress s.r.o., vedúci zásobovania prevádzok spoločného stravovania
  • 1986 – 1994  Chirana a.s., vedúci zásobovania prevádzok spoločného stravovania